دسته بندی پارچه ها

پارچه های منتخب

مشاهده همه

پارچه نخی طرحدار رنگ 110

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه حریر فویل رنگ 4 نسکافه ای

۹۸,۰۰۰ تومان

پارچه یاخما جناقی رنگ 132-1

۹۸,۰۰۰ تومان

کرپ کش طرح دار رنگ 103

۹۰,۰۰۰ تومان

پارچه نخی خاویاری رنگ 1042

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه ژاکارد تافته مرسده رنگ بنفش

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین راه راه رنگ آبی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی راه راه رنگ 23

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه پوپلین ساده رنگ سرخابی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 35

۶۵,۰۰۰ تومان

نخی طرح درشت

مشاهده همه

پارچه نخی طرحدار رنگ 121-2

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 225

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 1

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 214

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 253

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 244

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 246

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 255

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 240

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 241

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 216

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 221

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 239

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 155

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 247

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 228

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 249

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 219

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 227

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 229

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 250

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 254

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 263

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 236

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 248

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 147

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 152

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 182

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 181

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 36

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 67

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 109

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 89

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 95

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 112

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 156

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 53

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 37

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 48

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 136

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 140

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 200

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 61-1

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 61.2

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 23

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 31

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 54

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 94

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 51

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 175

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 213

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 262

پارچه نخی طرحدار رنگ 135

پارچه نخی طرحدار رنگ 96

نخی بچگانه

مشاهده همه

پارچه نخی طرحدار رنگ 245

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 242

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 224

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 218

۶۵,۰۰۰ تومان

نخی ساده

مشاهده همه

پارچه نخی ساده رنگ 1 سبز آبی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 17 فلفلی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 55

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 54

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 3 زرد تخم مرغی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 4 نوک مدادی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 7 قرمز گلی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 9 آفوایت

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 10 خردلی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 13 یشمی کبود

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 15 عنابی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 56

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 24 آبی سایان

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 34 صورتی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 36 زرد امپراطوری

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 20 شرابی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 42 بادمجانی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 44 نارنجی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 50 کرم یخی

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه نخی ساده رنگ 53 قرمز

پارچه نخی ساده رنگ 31 یاقوتی

پارچه نخی ساده رنگ 41 قرمز پاستیلی

پارچه نخی ساده رنگ 47 مشکی

پارچه نخی ساده رنگ 2 سبز کبریتی

پارچه نخی ساده رنگ 52 زرد چوبه ای

پارچه نخی ساده رنگ 22 یشمی

نخی زنجیری و برند

مشاهده همه

پارچه نخی طرحدار رنگ 24

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 21

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-3

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-2

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-1

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-1

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-2

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-3

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-4

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 27

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 26

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 22

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 20

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 72

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 19

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 56

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 55

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 158-2

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 74

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 15

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 123

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 35

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 25

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 91

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-4

۶۵,۰۰۰ تومان

لینن نخ

مشاهده همه

پارچه لینن نخ رنگ 2056 سبز کاهویی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 6405 طوسی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 5035 کرم

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 3040 لیمویی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 1000 سفید

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 4120 صورتی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 1213 آبی آسمانی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 1051 آبی لایت

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 1190 آبی دریایی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 1330 آبی سایان

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 1890 سرمه ای

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 7000 مشکی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه لینن نخ رنگ 4090 یاسی

کرپ سیلک طرحدار

مشاهده همه

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ سبز

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 10

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 12

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 11

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 9

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 8

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 15

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 13

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 4

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ آبی

۶۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 3

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 2

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 1

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 6

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 5

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 7

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه کرپ سیلک طرحدار رنگ 14

۱۴۸,۰۰۰ تومان

شانتون گونی بافت

مشاهده همه

شانتون گونی بافت ژاپن رنگ کاراملی

۹۸,۰۰۰ تومان

شانتون گونی بافت ژاپن رنگ آفوایت

۹۸,۰۰۰ تومان

شانتون گونی بافت ژاپن رنگ نقره ای

۹۸,۰۰۰ تومان

شانتون گونی بافت ژاپن رنگ استخوانی

۹۸,۰۰۰ تومان

شانتون گونی بافت ژاپن رنگ سرمه ای

۹۸,۰۰۰ تومان

شانتون گونی بافت ژاپن رنگ خرمالویی

۹۸,۰۰۰ تومان

پارچه شانتون گونی بافت روژین ژاپن رنگ طوسی

۹۸,۰۰۰ تومان

حریر خالدار

مشاهده همه

پارچه حریر خالدار رنگ 1 کرم عرض 180 سانتی متر

۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه حریر خالدار رنگ 2 سفید

۴۸,۰۰۰ تومان

پارچه حریر خالدار رنگ 1

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه حریر خالدار رنگ 2

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه حریر خالدار رنگ 3

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه حریر خالدار رنگ 4

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه حریر خالدار رنگ 5

۵۸,۰۰۰ تومان

پارچه حریر خالدار رنگ 6

۵۸,۰۰۰ تومان

نخی طرحدار

مشاهده همه

پارچه نخی طرحدار رنگ 44

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 10

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 40-2

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 172

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 201

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 71

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 4

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 199

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 40-1

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 162-1

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 177

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 119

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 33

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 151

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 118

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 38

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 93-1

۶۵,۰۰۰ تومان

پارچه نخی طرحدار رنگ 49-1

پارچه نخی طرحدار رنگ 104