دسته بندی پارچه ها

ارسال اکسپرس شهر تهران:

سفارشات مناطق 22 گانه شهر تهران توسط ناوگان پیک موتوری اختصاصی مجموعه به صورت رایگان ارسال می شود. به طور معمول سفارشاتی که تا ساعت 16 هر روز در سایت ثبت شود، طی روز کاری بعد ارسال می شود. ساعت تحویل طی روز متغیر بوده و برای هماهنگی ارسال قبل از آن با شما تماس گرفته می شود. در صورتی که تلفن خود را پاسخ ندهید، مرسوله ارسال نخواهد شد.