خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان


پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 62
پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 62
پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 62

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 62

1015332#
لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 53 دهلی

۵۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 56-1 دهلی

۸۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 9 دهلی

۸۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 56-2 سرمه ای

۸۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 30 دهلی

۸۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 56-3 مشکی

۸۴۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 33

۵۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ دهلی 15

۶۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 11 دهلی

۶۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 137

۸۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 39 دهلی

۷۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 4 دهلی

۷۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 101

۹۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 97

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 41

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 46 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 40 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ دهلی 31

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 2

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 4

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 1

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 5

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 7

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 8

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 9

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 10

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 11

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 12

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 13

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 14

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 15

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 16

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 17

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 18

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 19

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 20

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 21

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 22

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 23

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 24

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 25

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 26

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 28

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 29

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 30

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 31

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 32

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 33

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 34

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 35

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 36

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 37

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 38

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 39

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 40

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 42

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 43

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 44

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 27

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 45

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 46

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 47

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 48

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 49

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 51

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 52

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 55

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 56

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 57

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 58

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 59

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 60

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 64

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 65

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 66

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 67

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 68

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 63

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 61

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 50

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 70

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 69

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 71

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 2 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 3 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 5 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 1 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 73

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 74

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 75

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 76

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 6 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 7 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 8 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 10 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 12 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 13 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 14 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 77

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 78

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 79

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 80

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 81

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 82-1

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 82-2

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 83

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 84

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 85

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 86

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 87-1

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 87-2

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 88

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 89

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 90

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 91

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 92

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 93

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 94

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 95

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 96

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 98

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 99

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 100

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 102

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 108

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 107

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 104

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 103

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 109

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 110

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 112

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 114

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 111

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 113

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 116

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 115

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ دهلی 16

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ دهلی 17

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ دهلی 18

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ ۱۱۷

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 118

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 119

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 120

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 121

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 122

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 123

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 124

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 125

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 126

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 127

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 129

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 131

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 128

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 130

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 132

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 19 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 25 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 20 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 23 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 21 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 24 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 22 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 26 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 133

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ سفید مشکی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ زمردی مشکی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 136

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 28 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 29 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 135

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 138

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 72

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ دهلی 27

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 34 سرمه ای

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 34 مشکی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 35 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 36 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 38 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 141

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 42

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 43 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 105

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 45 دهلی

عرض 100
ایستایی

متوسط

کاربری

مانتویی, پیراهن, کت, خرجکار

ضخامت

پاییزه

جنس

مخمل سوزندوزی

نوع فروش متر

پارچه مخمل سوزندوزی

پارچه مخمل سوزندوزی یکی از لوکس ترین و جذاب ترین پارچه های این روز ها است. زمینه این پارچه مخمل است که به روی آن با نخ ابریشم، نخ زری و پولک سوزندوزی شده است. این پارچه با زیردست نرم و تنخور راحت برای دوخت لباس مجلسی یا استفاده به عنوان خرجکار بسیار مناسب است.

ابعاد

عرض مفید این پارچه 100 سانتی متر است.

ضخامت

ضخامت زمینه مخملی این پارچه 0/66 میلی متر و ضخامت گلدوزی ها 1/55 میلی متر است.

وزن

وزن پارچه مخمل سوزندوزی در مدل های مختلف متفاوت است. پارچه اندازه گیری شده که در ادامه تصویر آن را می بینید 293 گرم بر مترمربع وزن دارد.

لطافت

پارچه مخمل سوزندوزی بسیار لطیف و نرم است و تنها بخش های دارای پولک کمی زبر هستند.

ایستایی

ایستایی پارچه مخمل سوزندوزی کتی و متوسط است.

کشسانی

این پارچه هیچ کشسانی و انعطافی در طول و عرض خود ندارد.

قیمت پارچه مخمل سوزن دوزی

آبرفت

پارچه مخمل سوزندوزی هیچ آبرفتی ندارد و نیازی به آبرفت گیری پارچه قبل از برش الگو نیست.

روش شست و شو

پارچه مخمل سوزندوزی فقط باید به روش دستی شسته شود. شیوه های دیگر شست و شو به این پارچه آسیب می زند.

ثبات رنگ

پارچه مخمل زمینه ثبات رنگی خوبی دارد اما سوزندوزی های روی پارچه رنگ آب اولیه پس می دهند. توصیه می شود پیش از دوخت آبکشی شود.

چروک پذیری و اتوخور

چروک پذیری این پارچه کم است و اتوخور بسیار خوبی نیز دارد. اتوکشی حتما با درجه متوسط و به همراه یک لایه پارچه محافظ انجام شود.

اتورفت

پارچه مخمل سوزندوزی اتورفت ندارد و فقط در جهت طول 2% وارفتگی دارد. پیشنهاد می شود قبل از برش و دوخت، این پارچه به خوبی اتوکشی شود.

جنس

جنس زمینه این پارچه مخمل و نقوش روی آن سوزندوزی و پولک دوزی هستند.

گلوله شدن و پرز دهی

پارچه مخمل سوزندوزی طی مرور زمان گلوله نمی شود و پرز نمی دهد.

طرح

این پارچه دارای طرح های متنوع سنتی، گلدار و بته جقه است.

کاربرد

از این پارچه برای دوخت کت، مانتو، پیراهن و اکثرا به عنوان خرجکار استفاده می شود.

ست کردن با پارچه های دیگر

پارچه مخمل سوزندوزی را می توان با انواع پارچه مخمل، کرپ، کتان کریستال، حریر و استات ترکیب کرد.

 


سلام خسته نباشین این پارچه کش میاد؟ رنگ دهلی 31
پاسخ: سلام عزیزم، مخمل سوزن دوزی در جهت عرض و طول هیچ انعطاف و کشسانی نداره
مرجان علی پور (خریدار) | 1402/8/9
پیشنهاد نمیکنم
رنگش خیلی فرق داره تو عکس گل هاش بیشتر صورتی تا قرمز رنگ 5 دهلی
پاسخ: سلام عزیزم تو عکس گلهاش قرمزه، با نور استاندارد گوشی ببینی کاملا قرمزه
لیلا معصومی (خریدار) | 1402/11/14
با سلام و احترام مخمل زمینه این طرح سورمه ای هست؟ رنگ 1 دهلی
پاسخ: سلام عزیزم زمینه مشکیه
محمدرضا اشتیاق | 1402/11/18
پیشنهاد میکنم
بله درسته با نور گوشی قرمز هست و تو سایت هم زدید امکان یکم تغییر رنگ بخاطر نور گوشی وجود داره.در کل خیلی ممنون از شما خیلی سریع ارسال کردین وبا بسته بندی مناسب کاملا راضیم. رنگ 5 دهلی
پاسخ: قربونت برم مبارکت باشه :*
لیلا معصومی (خریدار) | 1402/11/22

مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری