خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان


پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 94
پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 94
پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 94

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 94

1018207#

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 11 دهلی

۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 9 دهلی

۸۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 8 دهلی

۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 78

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 13 دهلی

۹۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 108

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 77

۷۷۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 82-2

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 87-2

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 93

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 107

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 92

۸۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 42

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 80

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 83

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 88

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 22

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 45

۸۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 98

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 102

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 104

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 2 دهلی

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 97

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 103

۹۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 101

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 75

۷۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 96

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 82-1

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 100

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 73

۷۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 90

۸۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 81

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 89

۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 91

۸۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 84

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 79

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 86

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 95

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 87-1

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 99

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 61

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 1 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 4 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 2

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 4

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 1

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 5

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 7

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 8

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 9

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 10

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 11

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 12

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 13

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 14

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 15

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 16

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 17

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 18

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 19

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 20

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 21

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 23

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 24

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 25

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 26

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 28

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 29

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 30

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 31

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 32

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 33

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 34

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 35

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 36

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 37

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 38

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 39

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 40

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 41

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 43

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 44

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 27

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 46

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 47

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 48

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 49

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 51

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 52

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 55

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 56

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 57

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 58

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 59

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 60

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 62

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 64

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 65

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 66

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 67

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 68

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 63

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 50

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 70

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 69

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 71

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 3 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 5 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 74

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 76

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 6 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 7 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 10 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 12 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 14 دهلی

پارچه مخمل سوزندوزی هندی رنگ 85

عرض 100
ایستایی

متوسط

کاربری

مانتویی, پیراهن, کت, خرجکار

ضخامت

پاییزه

جنس

مخمل سوزندوزی

نوع فروش متر

پارچه مخمل سوزندوزی

پارچه مخمل سوزندوزی یکی از لوکس ترین و جذاب ترین پارچه های این روز ها است. زمینه این پارچه مخمل است که به روی آن با نخ ابریشم، نخ زری و پولک سوزندوزی شده است. این پارچه با زیردست نرم و تنخور راحت برای دوخت لباس مجلسی یا استفاده به عنوان خرجکار بسیار مناسب است.

ابعاد

عرض مفید این پارچه 100 سانتی متر است.

ضخامت

ضخامت زمینه مخملی این پارچه 0/66 میلی متر و ضخامت گلدوزی ها 1/55 میلی متر است.

وزن

وزن پارچه مخمل سوزندوزی در مدل های مختلف متفاوت است. پارچه اندازه گیری شده که در ادامه تصویر آن را می بینید 293 گرم بر مترمربع وزن دارد.

لطافت

پارچه مخمل سوزندوزی بسیار لطیف و نرم است و تنها بخش های دارای پولک کمی زبر هستند.

ایستایی

ایستایی پارچه مخمل سوزندوزی کتی و متوسط است.

کشسانی

این پارچه هیچ کشسانی و انعطافی در طول و عرض خود ندارد.

قیمت پارچه مخمل سوزن دوزی

آبرفت

پارچه مخمل سوزندوزی هیچ آبرفتی ندارد و نیازی به آبرفت گیری پارچه قبل از برش الگو نیست.

روش شست و شو

پارچه مخمل سوزندوزی فقط باید به روش دستی شسته شود. شیوه های دیگر شست و شو به این پارچه آسیب می زند.

ثبات رنگ

پارچه مخمل زمینه ثبات رنگی خوبی دارد اما سوزندوزی های روی پارچه رنگ آب اولیه پس می دهند. توصیه می شود پیش از دوخت آبکشی شود.

چروک پذیری و اتوخور

چروک پذیری این پارچه کم است و اتوخور بسیار خوبی نیز دارد. اتوکشی حتما با درجه متوسط و به همراه یک لایه پارچه محافظ انجام شود.

اتورفت

پارچه مخمل سوزندوزی اتورفت ندارد و فقط در جهت طول 2% وارفتگی دارد. پیشنهاد می شود قبل از برش و دوخت، این پارچه به خوبی اتوکشی شود.

جنس

جنس زمینه این پارچه مخمل و نقوش روی آن سوزندوزی و پولک دوزی هستند.

گلوله شدن و پرز دهی

پارچه مخمل سوزندوزی طی مرور زمان گلوله نمی شود و پرز نمی دهد.

طرح

این پارچه دارای طرح های متنوع سنتی، گلدار و بته جقه است.

کاربرد

از این پارچه برای دوخت کت، مانتو، پیراهن و اکثرا به عنوان خرجکار استفاده می شود.

ست کردن با پارچه های دیگر

پارچه مخمل سوزندوزی را می توان با انواع پارچه مخمل، کرپ، کتان کریستال، حریر و استات ترکیب کرد.

 


بدون نظر

مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری