خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان


پارچه نخی خامه دوزی رنگ 52

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 52

1009716#
لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه نخی خامه دوزی رنگ سبزآبی

۲۶۸,۰۰۰ تومان
۱۵۶,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 17 ر1

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 55

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 36

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 166

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 9 ر 5

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 24

پارچه نخی خامه دوزی رنگ شکلاتی

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 37

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 53

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 73

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 123

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 126

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 134

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 136

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 163

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 189

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.90 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 221

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.90 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 21

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 22

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 27

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.50 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 30

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 31

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.90 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 33

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 44

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 45

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 46 ر 1

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 47

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 49

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 2.20 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 51

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 54

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 56

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 61

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 62

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 65

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 66

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 67

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 78

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 79

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 80

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.80 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 82

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 84

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 88

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 90

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 93

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 97

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 98

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 99

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 100

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 103

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 104

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 105

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 106

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.50 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 109

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 110

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 111

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 113

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 115

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 119

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 120

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 121

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 125

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 129

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 130

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 131

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 133

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 135

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 137

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 138

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 139

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 141

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 142

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 143

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 147

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.15 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 152

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 2 متری

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.50 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 171

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 172

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.55 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 179

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 180

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 183

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 184

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 185

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 186

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 190

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 192

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 194

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 195

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 198

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 196

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.90 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 201

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 202

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 203

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 204

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 205

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 206

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 207

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 214

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 216

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 217

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 218

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 219

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 222

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 228

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 2 متری

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 232

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 2.45 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 9 ر 2

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 9ر4

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 9ر8

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 11 ر 1

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 11 ر2

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 12 ر 1

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 12 ر 2

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 12 ر 3

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 25 ر1

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 25 ر 2

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 59 ر 2

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 59 ر3

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 76 ر 1

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 76 ر 2

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 94 ر 1

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 94 ر 2

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.55 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.70 متری

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 2 متری

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 102

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.90 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 114 ر1

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 114 ر2

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 127

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 181

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 187

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 188

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 193 ر 1

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 193 ر 2

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 199 ر 1

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 199 ر2

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 199 ر 3

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 215 ر 1

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 215 ر2

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 223

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 224

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 225

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 226

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 2 متری

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 230

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 1

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 2

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 4

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 5

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 6

پارچه نخی خامه دوزی رنگ آبی

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 10

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 14

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 15

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.50 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 17 ر2

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.80 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 20

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 23

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 26

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 28

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 35

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 2 متری

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 2.45 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 40

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 59 ر1

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 60

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 63

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 64

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 68

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 69

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 70

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 71

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.60 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 74

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 75

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 77

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 83

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.85 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 86

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 87

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 91

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 92

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 144

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 145

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 2.80 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 149

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 161

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 162

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 168

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 169

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 173

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 175

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 176

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 178

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 182

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 191

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 208

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 209

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 211

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 235

پارچه نخی خامه دوزی رنگ 233

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 2 متری

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 2.30 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ گلبهی

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره 1.80 سانتی متر

پارچه نخی خامه دوزی رنگ قواره1.80 سانتی متر

عرض 90
ایستایی

متوسط

کاربری

مانتویی, پیراهن

ضخامت

تابستانه

جنس

نخی خامه دوزی

نوع فروش متر

پارچه نخی خامه دوزی

پارچه نخی خامه دوزی، پارچه جذاب و ترندی سال های اخیر است. این پارچه اغلب دارای گلدوزی های ظریف همرنگ با زمینه است. زیردست لطیف و نرم پارچه نخی خامه دوزی برای دوخت انواع شومیز، تاپ، بلوز، پیراهن و مانتو، همچنین لباس های بچه گانه مناسب است. برخی از انواع پارچه نخی خامه دوزی، مشبک و سوراخ دار هستند که جذابیت این پارچه را افزایش می دهد.

ابعاد

عرض مفید این پارچه 130 سانتی متر است. هنگام محاسبه متراژ مورد نیاز به این نکته توجه شود.

ضخامت

پارچه نخی خامه دوزی پارچه ای نازک و خنک است که برای فصول بهار و تابستان مورد استفاده قرار می گیرد. ضخامت این پارچه 0/26 میلی متر است. رنگ های روشن پارچه نخی خامه دوزی کمی سایه می زند.

وزن

وزن این پارچه 142 گرم بر مترمربع است. یعنی تکه پارچه با طول و عرض 1 متر، 142 گرم وزن دارد. وزن پارچه نخی خامه دوزی به دلیل گلدوزی های آن کمی بیشتر از دیگر پارچه های نخی است.

لطافت

پارچه نخی خامه دوزی زیردست بسیار نرم و لطیفی دارد و تنخور راحت آن برای استفاده طولانی مدت مناسب است.

ایستایی

ایستایی این پارچه لخت تا متوسط است و نسبت به دیگر انواع پارچه خامه دوزی, ریزش بیشتری دارد.

کشسانی

پارچه نخی خامه دوزی خاصیت کشسانی ندارد اما در جهت عرض خود کمی انعطاف پذیری دارد.

آبرفت

این پارچه 2% در جهت عرض و 6% در جهت طول خود آبرفت دارد. یعنی در هر 1 مترمربع پارچه، 2 سانتی از عرض و 6 سانتی متر از طول پارچه کاسته می شود. برای آبرفت گیری پارچه باید آن را به مدت 6 الی 7 ساعت در تشت پر از آب، در دمای محیط قرار دهید.

روش شست و شو

بهترین روش برای شست و شوی پارچه های خامه دوزی، شست و شوی دستی است. استفاده از ماشین لباسشویی و خشک کن چرخشی از دوام و طول عمر پارچه کم می کند. پس از شست و شو نیز از چلاندن پارچه خودداری شود. برای خشک کردن، پارچه های نخی را به روی سطحی صاف و به دور از تابش مستقیم خورشید قرار دهید.

ثبات رنگ

پارچه نخی خامه دوزی ثبات رنگی خوبی دارد و هنگام شست و شو رنگ پس نمی دهد. برای پیشگیری از بور شدن پارچه، از شستن با شوینده های حاوی سفیدکننده اجتناب شود.

چروک پذیری و اتوخور

چروک پذیری این پارچه کم است و با اتوکشی با درجه متوسط، چروک های آن به راحتی از بین می رود.

اتورفت

پارچه نخی خامه دوزی هیچ اتورفتی ندارد و نیاز به اتوکشی کل پارچه قبل از برش نیست.

جنس

جنس این پارچه نخی است و از ترکیب الیاف پنبه و پلی استر تولید شده است.

گلوله شدن و پرز دهی

این پارچه در طی مرور زمان و با استفاده مداوم، پرز نمی دهد و گلوله نمی شود.

طرح

این پارچه طرح های خامه دوزی شده متنوعی مانند نقوش گیاهی، طرح های هندسی، طرح مشبک و غیره دارد.

کاربرد

از پارچه نخی خامه دوزی برای دوخت انواع لباس های خنک بهار و تابستان استفاده می شود. لباس هایی مانند پیراهن کژوال، پیراهن ساحلی، مانتو، شومیز، بلوز، دامن، لباس راحتی خانگی و پوشاک بچه گانه با استفاده از این پارچه بسیار کاربردی و ترندی هستند.

ست کردن با پارچه های دیگر

این پارچه را می توان با انواع پارچه نخی، پارچه وال، پارچه لینن، پارچه سیلک، پارچه کرپ حریر و پارچه های سوزندوزی شده ست کرد و از نتیجه آن لذت برد.

 


بدون نظر

مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری