خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان

پارچه نخی طرحدار رنگ سرمه ای
پارچه نخی طرحدار رنگ سرمه ای
پارچه نخی طرحدار رنگ سرمه ای

پارچه نخی طرحدار رنگ سرمه ای

1010936#

۷۵,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه نخی طرحدار رنگ 24

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 72

پارچه نخی طرحدار رنگ 91

پارچه نخی طرحدار رنگ 25

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 35

پارچه نخی طرحدار رنگ 123

پارچه نخی طرحدار رنگ 15

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 74

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 75

پارچه نخی طرحدار رنگ 158-1

پارچه نخی طرحدار رنگ 158-2

پارچه نخی طرحدار رنگ 55

پارچه نخی طرحدار رنگ 56

پارچه نخی طرحدار رنگ 19

پارچه نخی طرحدار رنگ 20

پارچه نخی طرحدار رنگ 21

پارچه نخی طرحدار رنگ 22

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 159-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 159-2

پارچه نخی طرحدار رنگ 26

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 27

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-2

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-3

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-4

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-3

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-4

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 121-2

پارچه نخی طرحدار رنگ 41

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 42

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 137

پارچه نخی طرحدار رنگ 58-1

پارچه نخی طرحدار رنگ 58-2

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-3

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-4

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-1

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-2

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-3

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-4

پارچه نخی طرحدار رنگ 39

پارچه نخی طرحدار رنگ 86

پارچه نخی طرحدار رنگ 105

پارچه نخی طرحدار رنگ 205

پارچه نخی طرحدار رنگ 44

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 162-1

پارچه نخی طرحدار رنگ 93-1

پارچه نخی طرحدار رنگ 93-2

پارچه نخی طرحدار رنگ 40-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 40-1

پارچه نخی طرحدار رنگ 130

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 155

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 36

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 67

پارچه نخی طرحدار رنگ 109

پارچه نخی طرحدار رنگ 89

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 95

پارچه نخی طرحدار رنگ 112

پارچه نخی طرحدار رنگ 135

پارچه نخی طرحدار رنگ 156

پارچه نخی طرحدار رنگ 64

پارچه نخی طرحدار رنگ 186

پارچه نخی طرحدار رنگ 53

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 37

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 48

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 136

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 140

پارچه نخی طرحدار رنگ 200

پارچه نخی طرحدار رنگ 61-1

پارچه نخی طرحدار رنگ 61.2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 23

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 31

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 54

پارچه نخی طرحدار رنگ 60

پارچه نخی طرحدار رنگ 94

پارچه نخی طرحدار رنگ 3

پارچه نخی طرحدار رنگ 147

پارچه نخی طرحدار رنگ 1

پارچه نخی طرحدار رنگ 51

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 96

پارچه نخی طرحدار رنگ 107

پارچه نخی طرحدار رنگ 175

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 181

پارچه نخی طرحدار رنگ 182

پارچه نخی طرحدار رنگ 152

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 62

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 99

پارچه نخی طرحدار رنگ 110

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 122

پارچه نخی طرحدار رنگ 126

پارچه نخی طرحدار رنگ 128

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 153

پارچه نخی طرحدار رنگ 173

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 191

پارچه نخی طرحدار رنگ 204

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 207

پارچه نخی طرحدار رنگ 210

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 80

پارچه نخی طرحدار رنگ 103

پارچه نخی طرحدار رنگ 125

پارچه نخی طرحدار رنگ 145

پارچه نخی طرحدار رنگ 193

پارچه نخی طرحدار رنگ 189

پارچه نخی طرحدار رنگ 211

پارچه نخی طرحدار رنگ 38

پارچه نخی طرحدار رنگ 118

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 151

پارچه نخی طرحدار رنگ 33

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 119

پارچه نخی طرحدار رنگ 177

پارچه نخی طرحدار رنگ 104

پارچه نخی طرحدار رنگ 10

پارچه نخی طرحدار رنگ 199

پارچه نخی طرحدار رنگ 4

پارچه نخی طرحدار رنگ 14

پارچه نخی طرحدار رنگ 71

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 168

پارچه نخی طرحدار رنگ 174

پارچه نخی طرحدار رنگ 201

پارچه نخی طرحدار رنگ 172

پارچه نخی طرحدار رنگ 84

پارچه نخی طرحدار رنگ 106

پارچه نخی طرحدار رنگ 13

پارچه نخی طرحدار رنگ 78

پارچه نخی طرحدار رنگ 100

پارچه نخی طرحدار رنگ 81

پارچه نخی طرحدار رنگ 154

پارچه نخی طرحدار رنگ 180

پارچه نخی طرحدار رنگ 209

پارچه نخی طرحدار رنگ 206

پارچه نخی طرحدار رنگ 49-1

پارچه نخی طرحدار رنگ 92-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 214

پارچه نخی طرحدار رنگ 253

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 244

پارچه نخی طرحدار رنگ 256

پارچه نخی طرحدار رنگ 255

پارچه نخی طرحدار رنگ 240

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 241

پارچه نخی طرحدار رنگ 216

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 221

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 225

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 239

پارچه نخی طرحدار رنگ 247

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 217

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 228

پارچه نخی طرحدار رنگ 249

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 262

پارچه نخی طرحدار رنگ 213

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 219

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 227

پارچه نخی طرحدار رنگ 229

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 250

پارچه نخی طرحدار رنگ 254

پارچه نخی طرحدار رنگ 263

پارچه نخی طرحدار رنگ 236

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 248

پارچه نخی طرحدار رنگ 238

پارچه نخی طرحدار رنگ 215

پارچه نخی طرحدار رنگ 230

پارچه نخی طرحدار رنگ 251

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 260

پارچه نخی طرحدار رنگ 261

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 218

پارچه نخی طرحدار رنگ 220

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 242

پارچه نخی طرحدار رنگ 245

پارچه نخی طرحدار رنگ 258

پارچه نخی طرحدار رنگ 815682

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 815684

پارچه نخی طرحدار رنگ 817494

پارچه نخی طرحدار رنگ 817493

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817763

پارچه نخی طرحدار رنگ 817973

پارچه نخی طرحدار رنگ 817975

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817212

پارچه نخی طرحدار رنگ 817214

پارچه نخی طرحدار رنگ 817514

پارچه نخی طرحدار رنگ 817515

پارچه نخی طرحدار رنگ 812863

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817191

پارچه نخی طرحدار رنگ 817622

پارچه نخی طرحدار رنگ 817101

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817102

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817103

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817105

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817611

پارچه نخی طرحدار رنگ 817612

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817613

پارچه نخی طرحدار رنگ 817614

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 266

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 267

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 268

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 269

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ مشکی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ سرمه ای

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ صورتی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ آدامسی

پارچه نخی طرحدار رنگ سفید

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ مشکی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ سفید

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ مشکی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ شکلاتی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ سفید مشکی

پارچه نخی طرحدار رنگ یاسی آبی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ مشکی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ شتری

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ آلبالویی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ پلنگی

پارچه نخی طرحدار رنگ 276

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ سرمه ای سوخته

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ سبز

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ کهربایی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ زرد

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ سبز

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ سبز

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ مشکی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ صورتی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ زرد

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ حنایی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ زرد

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ صورتی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ کله غازی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ کهربایی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ صورتی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ صورتی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ زرد

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 286

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 287

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 288

پارچه نخی طرحدار رنگ صورتی

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 289-2

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 278

۷۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 140
کاربری

مانتویی, پیراهن, شلواری, شومیز, شال

ایستایی

لخت

ضخامت

تابستانه

جنس

نخی طرحدار

پارچه نخی طرحدار

پارچه نخی طرحدار بسیار ظریف و نازک است. این پارچه تابستانی کاملا نرم و لطیف است و برای لباس های متنوع کاربرد دارد. طرح های این پارچه از قبیل پلنگی، هاوایی، گلدار و بته جغه می باشد. هنگام خرید پارچه های نخی به میزان آبرفت آن دقت کنید.

ضخامت

پارچه نخی طرحدار نازک است و رنگ های روشن آن کمی سایه می زند. ضخامت آن ۰/۲۵ میلی متر است.

ابعاد

عرض این پارچه ۱۵۰ سانتی متر می باشد.

لطافت

پارچه نخی طرحدار زیردست نرم و لطیفی دارد. تنخور آن بسیار سبک و راحت است و در استفاده طولانی مدت باعث خستگی بدن نمی شود.

ایستایی

ایستایی پارچه نخی طرحدار کاملا لخت و ریزش دار است.

کشسانی

پارچه نخی طرحدار بدون کش می باشد اما انعطاف پذیری کمی در جهت عرض خود دارد.

چروک پذیری و اتوخور

پارچه نخی طرحدار چروک پذیری بالایی دارد و به همان نسبت نیز به راحتی با اتوکشی صاف می شود. برای اتوکشی از درجه متوسط اتو استفاده نمایید.

آبرفت

پارچه نخی طرحدار ۵٪ در طول و ۱۰٪ در عرض آبرفت دارد. برای رفع این مساله باید پارچه را قبل از برش آبرفت گیری نمایید. پارچه را به مدت ۷ الی ۸ ساعت در تشت پر از آب در دمای محیط قرار دهید.

اتورفت

پارچه نخی طرحدار اتورفت ندارد و نیازی به اتوکشی پیش از برش نیست.

جنس

پارچه نخی طرحدار از ترکیب الیاف طبیعی پنبه بافته شده است.

گلوله شدن و پرز دهی

پارچه نخی طرحدار در طی مرور زمان و استفاده پرز نمی دهد و گلوله نمی شود.

روش شست و شو

پارچه نخی طرحدار به روش دستی و ماشینی قابل شست و شو می باشد. استفاده از خشک کن چرخشی باعث چروکی بیشتر پارچه می شود. از خشکشویی برای پارچه های نخی استفاده نکنید.

ثبات رنگ

پارچه نخی طرحدار رنگ آب اولیه دارد. برای جلوگیری از بور شدن پارچه دقت کنید که از شوینده های حاوی سفید کننده برای شست و شو استفاده نکنید.

کاربرد

پارچه نخی طرحدار برای دوخت لباس راحتی، مانتو تابستانه، پیراهن کژوال، شلوار و دامن شلواری، تاپ و بلوز و شومیز، سرهمی و لباس بچه گانه پیشنهاد می شود.

طرح

این پارچه طرح های متنوعی مانند پلنگی، قلبی، گلدار درشت، طرح هاوایی و بته جغه دارد.

ست کردن با پارچه های دیگر

پارچه نخی طرحدار را می توان با پارچه های نخی ساده موجود در فروشگاه ترکیب کنید و نتیجه رضایت بخشی را شاهد باشید.

وزن

وزن این پارچه ۱۰۴ گرم بر مترمربع است. یعنی هر ۱ مترمربع از این پارچه ۱۰۴ گرم وزن دارد.


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری