دسته بندی پارچه ها
پارچه نخی طرحدار رنگ 119
پارچه نخی طرحدار رنگ 119
پارچه نخی طرحدار رنگ 119

پارچه نخی طرحدار رنگ 119

۶۵,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه نخی طرحدار رنگ 24

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 72

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 91

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 25

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 35

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 123

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 15

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 74

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 158-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 55

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 56

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 19

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 20

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 21

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 22

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 26

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 27

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-3

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-4

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-3

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-4

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 121-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 41

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 42

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 137

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 58-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-3

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-4

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-3

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-4

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 86

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 105

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 205

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 44

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 162-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 93-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 40-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 40-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 155

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 36

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 67

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 109

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 89

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 95

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 112

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 135

پارچه نخی طرحدار رنگ 156

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 53

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 37

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 48

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 136

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 140

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 200

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 61-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 61.2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 23

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 31

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 54

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 94

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 147

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 51

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 96

پارچه نخی طرحدار رنگ 175

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 181

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 182

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 152

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 62

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 99

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 110

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 122

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 126

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 153

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 173

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 191

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 204

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 207

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 210

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 103

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 125

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 145

پارچه نخی طرحدار رنگ 189

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 211

پارچه نخی طرحدار رنگ 38

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 118

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 151

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 33

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 177

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 104

پارچه نخی طرحدار رنگ 10

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 199

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 4

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 71

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 201

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 172

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 84

پارچه نخی طرحدار رنگ 106

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 13

پارچه نخی طرحدار رنگ 78

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 154

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 180

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 209

پارچه نخی طرحدار رنگ 206

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 49-1

پارچه نخی طرحدار رنگ 92-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 214

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 253

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 244

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 246

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 255

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 240

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 241

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 216

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 221

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 225

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 239

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 247

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 228

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 249

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 262

پارچه نخی طرحدار رنگ 213

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 219

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 227

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 229

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 250

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 254

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 263

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 236

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 248

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 238

پارچه نخی طرحدار رنگ 215

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 230

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 251

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 260

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 261

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 218

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 224

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 242

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 245

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 815682

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 815684

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817494

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817493

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817763

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817973

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817975

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817212

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817514

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817515

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 812863

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817191

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817622

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817101

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817102

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817103

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817105

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817611

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817612

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817613

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 817614

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 140
کاربری

مانتویی, پیراهن, شلواری, شومیز, شال

ایستایی

لخت

جنس

نخی

ضخامت

تابستانه

پارچه نخی طرحدار

پارچه نخی طرحدار بسیار ظریف و نازک است. این پارچه تابستانی کاملا نرم و لطیف است و برای لباس های متنوع کاربرد دارد. طرح های این پارچه از قبیل پلنگی، هاوایی، گلدار و بته جغه می باشد. هنگام خرید پارچه های نخی به میزان آبرفت آن دقت کنید.

ضخامت

پارچه نخی طرحدار نازک است و رنگ های روشن آن کمی سایه می زند. ضخامت آن ۰/۲۵ میلی متر است.

ابعاد

عرض این پارچه ۱۵۰ سانتی متر می باشد.

لطافت

پارچه نخی طرحدار زیردست نرم و لطیفی دارد. تنخور آن بسیار سبک و راحت است و در استفاده طولانی مدت باعث خستگی بدن نمی شود.

ایستایی

ایستایی پارچه نخی طرحدار کاملا لخت و ریزش دار است.

کشسانی

پارچه نخی طرحدار بدون کش می باشد اما انعطاف پذیری کمی در جهت عرض خود دارد.

چروک پذیری و اتوخور

پارچه نخی طرحدار چروک پذیری بالایی دارد و به همان نسبت نیز به راحتی با اتوکشی صاف می شود. برای اتوکشی از درجه متوسط اتو استفاده نمایید.

آبرفت

پارچه نخی طرحدار ۵٪ در طول و ۱۰٪ در عرض آبرفت دارد. برای رفع این مساله باید پارچه را قبل از برش آبرفت گیری نمایید. پارچه را به مدت ۷ الی ۸ ساعت در تشت پر از آب در دمای محیط قرار دهید.

اتورفت

پارچه نخی طرحدار اتورفت ندارد و نیازی به اتوکشی پیش از برش نیست.

جنس

پارچه نخی طرحدار از ترکیب الیاف طبیعی پنبه بافته شده است.

گلوله شدن و پرز دهی

پارچه نخی طرحدار در طی مرور زمان و استفاده پرز نمی دهد و گلوله نمی شود.

روش شست و شو

پارچه نخی طرحدار به روش دستی و ماشینی قابل شست و شو می باشد. استفاده از خشک کن چرخشی باعث چروکی بیشتر پارچه می شود. از خشکشویی برای پارچه های نخی استفاده نکنید.

ثبات رنگ

پارچه نخی طرحدار رنگ آب اولیه دارد. برای جلوگیری از بور شدن پارچه دقت کنید که از شوینده های حاوی سفید کننده برای شست و شو استفاده نکنید.

کاربرد

پارچه نخی طرحدار برای دوخت لباس راحتی، مانتو تابستانه، پیراهن کژوال، شلوار و دامن شلواری، تاپ و بلوز و شومیز، سرهمی و لباس بچه گانه پیشنهاد می شود.

طرح

این پارچه طرح های متنوعی مانند پلنگی، قلبی، گلدار درشت، طرح هاوایی و بته جغه دارد.

ست کردن با پارچه های دیگر

پارچه نخی طرحدار را می توان با پارچه های نخی ساده موجود در فروشگاه ترکیب کنید و نتیجه رضایت بخشی را شاهد باشید.

وزن

وزن این پارچه ۱۰۴ گرم بر مترمربع است. یعنی هر ۱ مترمربع از این پارچه ۱۰۴ گرم وزن دارد.


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90