دسته بندی پارچه ها
پارچه نخی طرحدار رنگ 127
پارچه نخی طرحدار رنگ 127
پارچه نخی طرحدار رنگ 127

پارچه نخی طرحدار رنگ 127

۶۵,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه نخی طرحدار رنگ 24

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 72

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 91

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 160-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 160-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 25

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 35

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 123

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 15

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 73

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 74

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 75

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 158-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 55

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 56

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 57

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 19

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 20

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 21

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 22

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 159-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 159-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 159-3

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 26

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 27

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 34

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-3

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 101-4

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-3

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 16-4

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 121-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 121-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 121-3

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 41

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 42

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 137

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 148

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 58-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 58-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-3

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 70-4

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-3

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 120-4

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 39

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 82

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 86

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 105

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 111

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 115

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 129

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 141

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 146

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 195

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 205

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 63

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 43

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 44

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 164-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 164-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 162-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 162-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 93-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 93-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 40-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 40-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 18-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 18-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 50-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 50-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 5

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 130

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 155

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 165

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 192

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 32

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 36

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 45

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 67

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 90

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 109

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 144

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 89

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 95

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 112

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 135

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 156

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 178

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 9

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 30

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 46

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 64

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 102

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 186

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 187

پارچه نخی طرحدار رنگ 53

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 37

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 48

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 136

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 140

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 198

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 200

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 61-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 61.2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 23

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 31

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 54

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 60

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 94

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 150

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 161

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 3

پارچه نخی طرحدار رنگ 143

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 147

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 183

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 28

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 51

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 96

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 107

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 124

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 169

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 175

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 181

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 182

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 7

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 152

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 62

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 99

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 110

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 122

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 126

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 153

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 173

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 185

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 191

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 202

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 204

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 207

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 210

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 80

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 103

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 116

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 125

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 145

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 193

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 197

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 76

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 114

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 133

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 157

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 189

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 190

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 211

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 38

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 88

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 118

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 151

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 163

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 33

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 119

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 177

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 104

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 171

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 10

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 29

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 179

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 199

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 4

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 6

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 14

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 71

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 98

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 167

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 174

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 201

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 172

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 84

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 87

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 149

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 106

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 13

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 66

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 78

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 85

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 65

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 81

پارچه نخی طرحدار رنگ 97

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 154

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 180

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 209

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 77

۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 206

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 49-1

پارچه نخی طرحدار رنگ 68-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 68-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 92-1

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 92-2

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 214

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 253

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 222

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 223

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 244

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 252

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 255

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 233

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 234

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 240

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 241

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 216

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 221

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 225

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 239

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 247

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 217

۳۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 228

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 249

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 262

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 231

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 232

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 243

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 213

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 219

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 227

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 229

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 250

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 254

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 263

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 236

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 248

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 226

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 237

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 238

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 215

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 230

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 251

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 260

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 261

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 218

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 220

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 224

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 235

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 242

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 245

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 257

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 258

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه نخی طرحدار رنگ 259

۶۵,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 140
کاربری

مانتویی, پیراهن, شلواری, شومیز, شال

ایستایی

لخت

جنس

نخی

ضخامت

تابستانه

پارچه نخی طرحدار

پارچه نخی طرحدار بسیار ظریف و نازک است. این پارچه تابستانی کاملا نرم و لطیف است و برای لباس های متنوع کاربرد دارد. طرح های این پارچه از قبیل پلنگی، هاوایی، گلدار و بته جغه می باشد. هنگام خرید پارچه های نخی به میزان آبرفت آن دقت کنید.

ضخامت

پارچه نخی طرحدار نازک است و رنگ های روشن آن کمی سایه می زند. ضخامت آن ۰/۲۵ میلی متر است.

ابعاد

عرض این پارچه ۱۵۰ سانتی متر می باشد.

لطافت

پارچه نخی طرحدار زیردست نرم و لطیفی دارد. تنخور آن بسیار سبک و راحت است و در استفاده طولانی مدت باعث خستگی بدن نمی شود.

ایستایی

ایستایی پارچه نخی طرحدار کاملا لخت و ریزش دار است.

کشسانی

پارچه نخی طرحدار بدون کش می باشد اما انعطاف پذیری کمی در جهت عرض خود دارد.

چروک پذیری و اتوخور

پارچه نخی طرحدار چروک پذیری بالایی دارد و به همان نسبت نیز به راحتی با اتوکشی صاف می شود. برای اتوکشی از درجه متوسط اتو استفاده نمایید.

آبرفت

پارچه نخی طرحدار ۵٪ در طول و ۱۰٪ در عرض آبرفت دارد. برای رفع این مساله باید پارچه را قبل از برش آبرفت گیری نمایید. پارچه را به مدت ۷ الی ۸ ساعت در تشت پر از آب در دمای محیط قرار دهید.

اتورفت

پارچه نخی طرحدار اتورفت ندارد و نیازی به اتوکشی پیش از برش نیست.

جنس

پارچه نخی طرحدار از ترکیب الیاف طبیعی پنبه بافته شده است.

گلوله شدن و پرز دهی

پارچه نخی طرحدار در طی مرور زمان و استفاده پرز نمی دهد و گلوله نمی شود.

روش شست و شو

پارچه نخی طرحدار به روش دستی و ماشینی قابل شست و شو می باشد. استفاده از خشک کن چرخشی باعث چروکی بیشتر پارچه می شود. از خشکشویی برای پارچه های نخی استفاده نکنید.

ثبات رنگ

پارچه نخی طرحدار ثبات رنگ بسیار خوبی دارد و رنگ پس نمی دهد. برای جلوگیری از بور شدن پارچه دقت کنید که از شوینده های حاوی سفید کننده برای شست و شو استفاده نکنید.

کاربرد

پارچه نخی طرحدار برای دوخت لباس راحتی، مانتو تابستانه، پیراهن کژوال، شلوار و دامن شلواری، تاپ و بلوز و شومیز، سرهمی و لباس بچه گانه پیشنهاد می شود.

طرح

این پارچه طرح های متنوعی مانند پلنگی، قلبی، گلدار درشت، طرح هاوایی و بته جغه دارد.

ست کردن با پارچه های دیگر

پارچه نخی طرحدار را می توان با پارچه های نخی ساده موجود در فروشگاه ترکیب کنید و نتیجه رضایت بخشی را شاهد باشید.

وزن

وزن این پارچه ۱۰۴ گرم بر مترمربع است. یعنی هر ۱ مترمربع از این پارچه ۱۰۴ گرم وزن دارد.


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90