دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد سیملی پله ای رنگ طوسی
پارچه ژاکارد سیملی پله ای رنگ طوسی
پارچه ژاکارد سیملی پله ای رنگ طوسی
پارچه ژاکارد سیملی پله ای رنگ طوسی

پارچه ژاکارد سیملی پله ای رنگ طوسی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90