دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز تاتیانا رنگ مشکی قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز تاتیانا رنگ مشکی قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز تاتیانا رنگ مشکی قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز تاتیانا رنگ مشکی قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز تاتیانا رنگ مشکی قرمز

پارچه ژاکارد ویسکوز تاتیانا رنگ مشکی قرمز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد پیراهنی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90