دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز پریفام رنگ قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز پریفام رنگ قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز پریفام رنگ قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز پریفام رنگ قرمز

پارچه ژاکارد ویسکوز پریفام رنگ قرمز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90